Hírek

Események

Összes esemény

Elérhetőségek

 • Számlaszám: 11742025-15730277-0000000

  Rendőrség: 102

  Polgárőrség: +36 70 934 4467

Hirdetmény a településképi arculati kézikönyvről

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény felhatalmazás alapján Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 27-i ülésén döntött a településképi arculati kézikönyv (TAK) kidolgozásáról.
Községünk lakosságának közös érdeke, a rendezett, igényes, építészeti hagyományainkat őrző és mégis korszerű falukép kialakítása. Ennek érdekében készül a közérthetően megfogalmazott, építészeti és településrendezési szakmai útmutatót tartalmazó kézikönyv, melynek kidolgozásához együtt gondolkozásra hívjuk a falu lakosságát.
A kézikönyvvel kapcsolatos első tájékoztatót 2017. május 22. napján 17 órakor tartjuk Ceglédberceli Kultúrház és Könyvtárban.
A találkozón a képviselő-testület mellett részt vesznek a TAK készítői, a tervezők és főépítészünk is.
Kérünk mindenkit, hogy addig is juttassanak el hozzánk régi fényképeket a családi albumból, amely a régi faluképet, házakat, tereket ábrázol, hogy ezeket is felhasználhassuk a tervezés során.

Polgármesteri Hivatal

pályázat CÁMK könyvtáros munkakör betöltésére

Községi Önkormányzat - Ceglédbercel a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet CÁMK Kultúrház és Könyvtár könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017-05.01-től -2017.12.31.-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 96.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Könyvtárosi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a községi könyvtárban.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Könyvtárosi vagy művelődésszervező,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 • Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 • Szervezői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szervezői képesség, rugalmasság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű Kreativitás és szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyitvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bogyay Katalin nyújt, a 06-70/682-4999 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Ceglédbercel címére történő megküldésével (2737 Ceglédbercel, Pesti út 103. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.
 • Személyesen: Jaczina Zoltánné, Pest megye, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 103. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képesítési előírásoknak megfelelő pályázókat a CÁMK Igazgató-tanácsa hallgatja meg és dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cegledbercel.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 5.

Felhívás a Ceglédberceli ÁMK Napsugár Óvodájába és Bölcsödéjébe Történő beíratásra

  Helye ideje

Beiratkozás a 2017/2018-as óvodai nevelési évre és bölcsődei gondozási évre

Igénybejelentés a nemzetiségi nevelésben való részvételre

Napsugár Óvoda

Ceglédbercel, Pesti út 103.

Tel:53/378-296

2017.április.24-én (hétfő)                          

07.30-18.00.

2017. április.25. (kedd)

07.30-16.00.

Felvételi körzet: Ceglédbercel község közigazgatási területe

20/2012 EMMI rendelet 20§.(2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a pontos lakcímet igazoló lakcímkártya
 • A gyermek TAJ kártyája
 • Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Szakértői Bizottság véleménye

Az intézmény az óvodai és bölcsődei felvételről legkésőbb 2017. június 12-ig írásban értesíti a szülőket.

Kérjük, hogy a beiratkozásra a gyermekükkel együtt érkezzenek!

 

Ismertető a CÁMK Napsugár Óvoda nevelési feladatairól

 

A Ceglédberceli ÁMK Napsugár Óvoda vezetősége és nevelő testülete a lehetőségeihez mérten szeretne megfelelni a szülők elvárásainak. Igyekszünk, hogy községünk óvodája az Önök gyermekének sokoldalú nevelést biztosítson.

Az óvodai nevelés célja az, hogy az óvodások harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítse. Figyelembe kell venni az életkori és egyéni sajátosságokat, az eltérő fejlődési ütemet.

Az óvodai nevelés feladata különösen:

 • az egészséges életmód kialakítása,
 • az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása,
 • az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása,
 • a személyiség formálása,
 • a képességek (figyelem, mozgás, kézügyesség, tájékozódás, stb.) fejlesztése,
 • a hagyományok ápolása ( német nemzetiségi és magyar)
 • a kommunikáció különböző formáinak alakítása,
 • az anyanyelv fejlesztése.

Az országos alapprogramra épülve a Ceglédberceli ÁMK Napsugár Óvodája ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését is. Ez az ellátás a szakértői bizottság véleményén alapul.

A Napsugár Óvodában folyó nevelés helyi sajátosságai:

 • 24 hónapostól 3 éves korig az óvodában bölcsődei csoport is működik a szociális ellátás szabályai szerint, Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beiratkozásra más időpont nem áll rendelkezésére! A más időpontban beadott kérelmeket csak üres férőhely esetén tudjuk figyelembe venni.
 • az óvodai nevelés vegyes életkorú csoportokban történik,
 • a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését az intézmény saját gyógypedagógusa végzi,
 • kétnyelvű német nemzetiségi nevelést biztosítunk.
 • A községben élő német nemzetiségű lakosság természetes igénye, hogy állampolgári jogként a gyermekét anyanyelvén neveljék. Ezért az óvodában erre lehetőséget teremtettünk.

 

Igénybejelentés a nemzetiségi nevelésben való részvételre

A nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételt a szülőnek külön írásban kell kérni a fenntartó önkormányzattól. A feladatellátásra köteles helyi önkormányzatnak, állami szervnek meg kell szerveznie a nemzetiségi óvodai nevelést, továbbá a nemzetiségi iskolai nevelést és oktatást, ha ezt ugyanahhoz a nemzetiséghez tartozó 8 tanuló szülője kérte, és az óvodai csoport, iskolai osztály a közoktatási törvény rendelkezései alapján megszervezhető. Ha a tanulólétszám nem teszi lehetővé a nemzetiségi oktatás egy településen belüli megszervezését, az érintett országos önkormányzat kezdeményezésére a megyei (fővárosi) önkormányzat megteremti a kiegészítő kisebbségi oktatás feltételeit.  (Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 160. § (4))

A nemzetiségi óvodai nevelés iránti igénybejelentést a szülő (gondviselő) vagy a meghatalmazottja személyesen, írásban a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvodájában (Ceglédbercel, Pesti út 103.) teheti meg, az ott biztosított nyomtatványon. Az igénybejelentő nyomtatvány formáját és tartalmát a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

A nyilatkozattételhez kérelmező személyi igazolványa szükséges.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelem beadására más időpont nem áll rendelkezésére! A más időpontban beadott kérelmeket csak üres férőhely esetén tudjuk figyelembe venni.

 

A német nemzetiségi óvodai nevelés jellemzője:

„2. A nemzetiségi nevelés célja és feladata, hogy

- biztosítson anyanyelvi környezetet a gyermekek számára;

- ápolja és fejlessze a nemzetiségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokat és szokásokat;

- készítse fel a gyermeket a nemzetiségi nyelviskolai tanulására;

- segítse a nemzetiségi identitástudat kialakulását és fejlesztését.

3. A nemzetiségi nevelést folytató óvodában törekedni kell arra, hogy a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése mellett - figyelembe véve a gyermek nyelvismeretét - minél teljesebbé váljon a nemzetiség nyelvén folyó kommunikáció. Az óvodapedagógus a rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetekkel biztosítja az utánzáson alapuló nyelvelsajátítást.

4. A nemzetiségi kultúrkincsből és az anyanemzet kultúrájából (irodalom, zene, népi játék) tudatosan felépített tematika segítségével változatos módon szervezi meg a nyelvelsajátítást. A kialakult nyelvi szituációk függvényében, a természetes nyelvtanulási eljárásnak megfelelően rugalmasan alakítja csoportjainak heti- és napirendjét.”

(17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 3. sz. melléklet II. rész)

Ceglédbercel Község Önkormányzata

pályázati felhívás egészségügyi alapellátások fejlesztésére

Ceglédbercel Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 2/2017. (I. 19.) önkormányzati rendeletében rögzítette, hogy fontos feladatának tekinti, a helyi egészségügyi alapellátás fejlesztését, a szolgáltatók eszközbeszerzésének pályázati úton történő támogatását, rendelkezésre álló forrásaik kiegészítését orvosi műszerek beszerzésére.

 

Csatolmányok között megtekinthető a pályázati felhívás, pályázati adatlap és az elszámolólap.

Csatolmány(ok):

Pályázati felhívás, Kulturális, Nemzetiségi és Sport támogatási keretre

Ceglédbercel Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 2/2017. (I. 19.) önkormányzati rendeletében rögzítette, hogy fontos feladatának tekinti, a helyi civil szervezetek, önszerveződő csoportok, magánszemélyek önálló kezdeményezéseinek pályázati úton történő támogatását, rendelkezésre álló forrásaik kiegészítését, az önként vállalt, közösségformáló és –megtartó programok, rendezvények megvalósításának hatékonyabbá tételét.

A Csatolmányok között megtekinthető és letölthető a pályázati kiírás, a pályázati adatlap és az elszámolólap.

Csatolmány(ok):

Kéményseprés lakossági tájékoztató (ütemterv)

A kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016 (VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprői szerv a 2017. évi kéményseprői sormunka ütemterveit a megyei bontásban elkészítette.

Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további információ a szervezet lakossági honlapján –www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu - elérhető.

Az ütemterv a csatolmányok között is megtekinthető Ceglédbercel a 6. számú körzetben található (3. oldal)

Csatolmány(ok):

Meghívó CNNŐ ülésre (2016.12.15)

A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

2016. december 15-én ( csütörtökön)  16 óra 30 perckor tartja ülését

 

Helye: Polgármesteri Hivatal
Napirendi pontok:

1.) CNNÖ 2016. évi előirányzat módosítása
Előterjesztő: Polónyi Péter  CNNÖ elnök

2.)Tájékoztató a CNNÖ 2016  I.-XI. havi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Polónyi Péter  CNNÖ elnök

3.)A Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működtetésének átadásával kapcsolatos tájékoztató
Előterjesztő: Polónyi Péter CNNÖ elnök
Szakmai előterjesztő: Török József polgármester

4 )A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület beszámolója a X. Ceglédberceli Nemzetiségi Napok  elnevezésű rendezvényről
Előterjesztő: Polónyi Péter CNNÖ elnök

5) A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kórus beszámolója az  Örökségünk 2016” Német Nemzetiségi Kórustalálkozó és Falvédő kiállításról
Előterjesztő: Polónyi Péter CNNÖ elnök

6) Szerződéskötés a Tájház  Országos Kultúrtérképen való megjelenéséhez
Előterjesztő: Polónyi Péter CNNÖ elnök

7.)Neue Zeitung 2017. évi előfizetés
Előterjesztő: Polónyi Péter CNNÖ elnök

8. Deutscher Kalender 2017 megrendelés
Előterjesztő: Polónyi Péter CNNÖ elnök

9.) 2017. évi rendezvényterv
Előterjesztő: Polónyi Péter  CNNÖ elnök

10.) CNNÖ 2017. évi munkaterve
Előterjesztő: Polónyi Péter CNNÖ elnök

11.) Egyebek

Ceglédbercel, 2016.december 12.

 

                                                                                              Polónyi Péter  s.k.
                                                                                                 CNNÖ elnök

Ezt követően a Képviselő-testület 17 órától Közmeghallgatást és Falugyűlést tart.

Lakossági tájékoztató (ebzárlat és legeltetési tilalom)

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály a vörös rókák veszettség elleni orális immunizálását végzi Pest Megyében (időjárás függvényében) 2017. szeptember 30. és október 05-e között.
A vakcinázás kezdetétől számított 21 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el 2017. október 20-ig.

Az ebzárlat ideje alatt:
• a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.
• Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
• A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
• Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fentiekben foglalt korlátozás alól.
• Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
• Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
Kérjük a tisztelt lakosságot a fentiek betartására.

TAB hírek

Tisztelt kamarai tag, gazdálkodó!

A papíralapú, barna színű igazolvánnyal rendelkező őstermelőknek az
őstermelői jogviszony folyamatosságának megőrzéséhez
legkésőbb az év végéig ki kell váltaniuk az új, kártyaalapú igazolványt.

 

Az őstermelői igazolványról szóló, 436/2015.(XII. 28) Korm. rendelet 2016. január 1-jétől hatályos. A kormányrendeletnek megfelelően a 2016 előtt kiváltott, jelenleg még hatályos, papír alapú, barna színű igazolványok 2016. december 31-én hatályukat vesztik. A 2017-2018-as évre érvényesített értékesítési betétlapot, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) automatikusan törli a nyilvántartásból. Erről az őstermelőt nem kell külön értesítenie, és az intézkedésről hatósági döntés sem születik.

Az új igazolványt állandó lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes falugazdásznál kell kérvényezni. Az esetleges torlódások elkerülése érdekében azt javaslom, hogy az érintettek mihamarabb keressék fel az illetékes falugazdászt. Az igazolvány kiállítása és érvényesítése díjmentes.

Az új igazolványok kiállításához szükséges dokumentumok: személyi igazolván, lakcím kártya, adóazonosító, és a helyrajzi számok amennyiben növényt termeszt a gazdálkodó.

Az új igazolvány számos előnnyel jár: hamisítás ellen védett, mindemellett tartósabb, így öt évig hatályos. Az új típusú őstermelői igazolvány egyben adathordozó is, a NÉBIH nyilvántartásában szereplő összes, az őstermelőre vonatkozó adat elérhető a hatóságok számára a kártya adattároló chipjén.

2016 évben Ceglédbercelen az utolsó ügyfélfogadást a falugazdász
december 06-án tart, utána csak a Ceglédi irodában lesz lehetőség az ügyintézésre.

 

Falugazdász elérhetősége:

Balaskáné Schvart Szilvia Ceglédberceli polgármesteri hivatal 2-es szobájában,
keddi napokon 13:00-15:30-ig
(tel: +36-20-247-5406).

Egyéb időpontokban a falugazdászok Cegléd, Kossuth Ferenc utca 1. ( volt tiszti klub I. emelet, nagypostával szemben) alatti irodában várják a gazdálkodókat.

Hétfő - Szerda 09:00-12:00, 13:00-16:00

Csütörtök szünetel, rendkívüli esetben előzetes telefonos egyeztetés szükséges!

Péntek 09:00-12:00

Telefonos elérhetőségek: 06-53-312-077, 06-53-500-649

                                                                                                        Tisztelettel:

                                                                                              Szeleczki Mihály Pál sk.
                                                                                                         TAB elnök