Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a 2021. évi adóváltozásokról

Helyi iparűzési adó

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 2021. január 1. napjától az adózók a helyi iparűzési adóbevallásukat kizárólag a NAV-on keresztül kötelesek benyújtani az önkormányzati adóhatóság részére.  Ezalól kivételt képeznek egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély adóalanyok, ők az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatják az önkormányzati adóhatósághoz.

A helyi iparűzési adóval kapcsolatos változásokat a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet az alábbiakban szabályozza.

– A helyi iparűzési adó mértéke 1 % azoknak a vállalkozásoknak, melyeknek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege a 4 milliárd forintos értékhatárt nem haladja meg (továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több mint 1 %.

– A mikro-, kis- és középvállalkozások a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzat rendelet szerinti 2 %-os adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 %-át kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

A fenti engedmények akkor alkalmazhatóak, amennyiben:

– A vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára  a NAV-on keresztül (21NYHIPA) nyilatkozik arról, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül. A nyilatkozattétel az egyéni vállalkozókra is vonatkozik, azon KATA-s adózók kivételével, akik főszabály szerint nem adnak bevallást.

Ha az adózó a NAV-nál  a KATA-s adózási formát választotta, ebben az esetben az önkormányzati adóhatóság részre is  külön be kell jelenteni a bejelentés nyomtatványon.
KATA adóalanyiság választásának, változtatásának bejelentési határideje 2021. február 15.
A kisadózó vállalkozás tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (KATA), ha tevékenységét  adóéven belül egy vagy több alkalommal szüneteltette, az adóévet követő január 15-ig iparűzési adóbevallást kell benyújtania NAV-on keresztül az önkormányzat részére. Az adó törlésére időarányosan ez alapján van lehetőség.

2021. évi gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézés

2021. január 1-jétől az állami adóhatóság (NAV) veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.
Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.
A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160számúNAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.
Az önkormányzati adóhatóság gépjárműadóban fennálló hatásköre a 2021-től kezdődő adókötelezettségre megszűnik.

A 2021-től kezdődő gépjármű adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekben az állami adó- és vámhatóság jár el, a 2021-től kezdődő időszakra járó gépjárműadót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata szerint.
A GJADO jelű adatlapot a gépjárműadó alóli mentesség kérelmezésekor vagy annak megszűnésekor, a gépjárműadóval kapcsolatos adókedvezmény kérelmezésekor vagy annak megszűnésekor, valamint az adófizetési kötelezettség szünetelésekor, például ha a gépjárművet ellopták, kell benyújtani a NAV-hoz.
Minden gépjárművel kapcsolatos bejelentést (adás-vétel, tulajdonos-, lakcím változás) a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Kormányablak (Okmányiroda) felé kell megtenni.
Azon adózók, akik gépjárműadó fizetési kötelezettségüknek  2020. évben nem tettek eleget, illetve gépjárműadó hátralékkal rendelkeznek,  tartozásukat a  Ceglédbercel Önkormányzat Gépjárműadó  számlára  (11742025-15730277-08970000)   haladéktalanul egyenlítsék ki.

Ceglédbercel, 2021. január 26.
Önkormányzati Adóhatóság