Hírek

Elérhetőségek

Református Egyház

Református gyülekezetünk magját Felvidékről telepítették a lakosságcsere során a faluba, 1947-48-ban. Hosszú évek teltek el úgy, hogy az 1948-ban filiaként létrejött gyülekezet egy parasztházat alakított át imaházzá, itt folytak az istentiszteletek. Az utóbbi esztendőkben Erdélyből, Kárpátaljáról költöztek református családok a faluba.

 

A Református templom
"Soli Deo gloria"

Évek óta dédelgettük a templomépítés gondolatát. 1996 őszén, a reformáció ünnepén volt az alapkőletétel. Még ezen az őszön elkészült a templom alapja. A következő években változó ütemben épült tovább templomunk.

2000-ben a községben rendezett Borünnepre Pál István kőművesmester a belső és külső munkákat elvégezte, amelyet akkor nem is tudtunk kifizetni, de így az ünnepre mi is tudtunk kiállítást rendezni a gyülekezet történetéről.

Ezt követően az Istentiszteleteket már itt tartottuk, s közben szépítettük templomunkat. 2004-ben elkészült a karzatmellvéd és a szószék, megteremtődött a templomszentelés feltétele. Pünkösdvasárnap hálaadó istentiszten szolgált dr. Hegedűs Lóránt főtiszteletű püspök úr. Vendégünk volt és verset mondott Bánffy György Kossuth-díjas színművész. Pünkösdhétfőn dr. Bogárdi Szabó István a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke szentelte fel a templomot. Kövesdiné Szilveszter Alice vezényelete a Ceglédberceli Énekkart, ők is velünk örültek és ünnepeltek, énekükkel nagy örömet szereztek az ünneplő gyülekezetnek és a jelenlévőknek.

Még ebben az évben október 31-én, a reformáció ünnepén volt a harangszentelés, az istentiszteleten Komlósi Péter esperes úr szolgált. A karzatmellvéden látható Balassi és Bocskai címer leleplezése is az ünnep része volt. Az elkészült alkotást az Iparművészeti Lektorátus zsűrizte.

Református templom padok2005-ben a pátyi református gyülekezettől padokat kaptunk, melyeket a mi templomunk méreteihez kellett igazíttatni, a nyár folyamán ez a munka is elkészült.

Pap Gábor művészettörténész, a festett kazettás mennyezetek legavatottabb ismerőjének útmutatása alapján készült terv a templom mennyezetének festésére. Ez még nem készült el, de a szószéken és a karzatmellvéden festett kazetták találhatók. Az erdélyi, kárpátaljai, délvidéki és magyarországi református templomokban találunk ilyen díszítést.

A szószék előlapján a kórósi (Baranya megye), 1790-ben festett kazettás mennyezet egy táblájának képét láthatjuk, az "életfát". "Az élet fája az Isten teremtette ember örök életét, haláltól való mentességét biztosítja. Mivel a fák lombkoronája az égbe nyúlik, fontos szerepet játszik a földi és az égi világ kapcsolatában." Az oldallapok a gogánváraljai (Erdély) motívumok felhasználásával készültek. A legszebb és legrégebben festett famennyezet, mely 1503 és 1520 között készült (a Nemzeti Galériában látható).

2004-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt pályázaton nyertünk, s így nyílt lehetőség a karzatmellvéd két táblájának elkészíttetésére, melyen a Balassi és a Bocskai címer szerepel, melyet gogánváraljai ornamentika vesz körül.

2004-ben volt Balassi Bálint születésének 450. s a Bocskai felkelés 400. évfordulója. Balassi Bálintnak nemcsak szerelmes versei, vitézi énekei, de istenes versei is csodálatos darabjai a magyar költészetnek. Bocskai István fejedelem történelmünk legnagyobb személyiségei közé tartozik. Alakját ott láthatjuk a Genfben a Reformáció emlékművén is. A szabadságharcot követő békekötés eredménye Erdély részleges függetlensége és a vallásszabadság. A Bocskai szabadságharc volt történelmünk egyetlen győztes szabadságharca, melyet számunkra kedvező békekötés követett.

A festett táblákat Juhász István festő-restaurátor művész, a Magyar Nemzeti Galéria restaurátor műhelyének vezetője készítette.

Tervezzük a többi mellvéd-tábla festését is azoknak a városoknak, falvaknak a címerével, ahonnan a gyülekezet tagjai elszármaztak. (Vágfarkasd, Zselíz, Garammikola, Técső, Visk, Kolozsvár, Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Nagyszeben, Szamosújvár).

A festett táblákat Juhász István festő-restaurátor művész, a Magyar Nemzeti Galéria restaurátor műhelyének vezetője készítette.

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem mellszobrát szeretnénk felállítatni a templom melletti parkban.

Ezen tervek megvalósulásához továbbra is szükségünk van a református hívek, a község lakossága, az önkormányzat és különböző gazdasági szervezetek támogatására.

Köszönjük mindenkinek az elmúlt 10 évben a templom építésében, szépítésében végzett munkáját.

Áldás, békesség.

Ceglédbercel 2005. október 23.

Gimesi Jánosné - presbiter
Uherkovichné Perge Tímea - református lelkész
Szép Ferenc - gondnok