Hírek

Elérhetőségek

Pályázati felhívás (Szent Ilona Idősek Gondozóháza intézményvezető)

Ceglédbercel Község Önkormányzata                          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szent Ilona Idősek Gondozóháza intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020. január 01.napjától - 2025. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A hatályos jogszabályokban meghatározott és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése. Az intézményi közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogok gyakorlása. Költséghatékony gazdálkodás biztosítása. Fenntartóval és a járásban működő intézményekkel történő kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásainak figyelembevételével a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 9. § és 14. § alapján. A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntésétől függően munkáltatói döntésen alapuló illetményrész állapítható meg. Az illetményre és a juttatásra vonatkozóan a fentiek az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerinti szakképzettség és szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás területén töltött munkakörben szerzett gyakorlat,
 • Megbízást az kaphat, aki az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 10 év szociális területen szerzett gyakorlat
 • 3 év vezető, magasabb vezetői gyakorlat
 • Szociális szakvizsga vagy mestervezetői vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó elképzeléseket, az ellátások fejlesztésére vonatkozó részletező programot,
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget, - amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát- igazoló okiratok másolatait,
 • amennyiben van, a szociális szakvizsga vagy mestervezető képesítés meglétét igazoló dokumentum másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (a pályázat benyújtásakor közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott esetében elegendő az igazolás a foglalkoztatás fennállásáról),
 • nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul–e ahhoz, hogy a pályázatot elbíráló testület a személyét érintő napirendi pont tárgyalásakor nyilvános ülést tartson, valamint hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető,
 • nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó megválasztása esetén a vagyonnyilatkozat tételt vállalja,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó megválasztása esetén vállalja a 25/2017. (X.18.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően vállalja a vezetői képzésen való részvételt.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Török József polgármester tel: 06-70/934-4476 és Nagy Károlyné aljegyző nyújt, a 06-53/578-004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ceglédbercel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2737 Ceglédbercel, Pesti út 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/69/2019 PÁLYÁZAT , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Ceglédbercel Község Önkormányzata, Török József polgármester, Pest megye, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót az erre a célra létrehozott szakértői bizottság meghallgatja, és a bizottság javaslata alapján a pályázatokat várhatóan 2019. év decemberi testületi ülésén Ceglédbercel Község Önkormányzata bírálja el. A pályáztató a pályázat elbírálása során kiemelt szempontként vizsgálja a pályázó: vezetési programját (szakmai koncepció). A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Ceglédbercel Község Önkormányzatának székhelyén a helyben szokásos módon - 2019. november 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cegledbercel.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 11. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.