Hírek

Elérhetőségek

Pályázati felhívás (jegyző)

Ceglédbercel Polgármestere

                   a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ceglédbercel Polgármestere
Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal

jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.

Ellátandó feladatok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok végrehajtása, közigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal vezetése, így különösen jogi-, szakmai ellenőrzési feladatok, szerződések, szabályzatok, rendeletek, előterjesztések készítése, részvétel a képviselő-testületi és bizottsági üléseken.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 11

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • Legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Anyakönyvi szakvizsga
 • Helyismeret
 • Helyi Választási Iroda tagság, vezetés
 • Aljegyzői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
 • A pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetői elképzelései,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Az ötéves közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti,
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt. Kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt a közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Károlyné aljegyző nyújt, a 06-53/578-004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ceglédbercel Polgármestere címére történő megküldésével (2737 Ceglédbercel, Pesti út 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/67/2019 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 • Személyesen: Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal titkársága, Pest megye, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát megtartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal - 2019. november 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cegledbercel.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.