Hírek

Elérhetőségek

Óvodai beiratkozás 2022-2023. nevelési évre

Hirdetmény

A 2022/2023-as  nevelési év óvodai beiratkozás rendjéről

 

Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1) és (1a) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Ceglédbercel Község Önkormányzata a Ceglédberceli ÁMK Napsugár Tagóvodájában és Alma Bölcsődéjében a 2022/2023. nevelési évre vonatkozóan történő óvodai beiratkozásról az alábbi közleményt teszi közzé:

A 2022/2023-as nevelési évre történő beiratkozásra és a nemzetiségi nevelés igénybevételére az alábbi időpontokban kerül sor:

 

Helye

Ideje

Beiratkozás a 2022/2023-as óvodai nevelési évre

Igénybejelentés a nemzetiségi nevelésben való részvételre

Ceglédberceli ÁMK Napsugár Tagóvodája és Alma Bölcsődéje

Ceglédbercel, Pesti út 103.

Tel:53/378-296

2022. április.27.

         (szerda)          

07.30-18.00. 

2022. április. 28. (csütörtök)

07.30-18.00.

Felvételi körzet: Ceglédbercel község közigazgatási területe

(szabad férőhely esetén más településekről is tudunk gyermekeket fogadni óvodánkba)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2022. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2022. augusztus 31-e után töltik be a harmadik életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
  • a gyermek nevére kiállított (érvényes személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) lakcímkártya és TAJ kártya;
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetén Szakértői Bizottság szakértői véleménye;
  • a térítésmentes étkezésre jogosító dokumentumok: ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy fogyatékos, családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság;
  • hátrányos helyzetű,- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén, az ezt igazoló dokumentumok (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat);
  • amennyiben a gyermek nem Magyarországon született, magyar állampolgárságát és/vagy itt tartózkodását, valamint óvodai ellátását lehetővé tevő iratok (anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ kártya, szülő tartózkodási engedélye, munkavállalási engedélye).

 

A 2022/2023-as nevelési évre történő óvodai beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban a szülőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. Utóbbi esetben a szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani. Elektronikus úton történő jelentkezés esetén a Ceglédbercel Község Önkormányzata Honlapján megtalálható „Jelentkezési lapot”, „Nyilatkozatot” szükséges kitölteni és az igazgato@berceliamk.hu e –mail címre megküldeni. Az intézmény az óvodai felvételről legkésőbb 2022. május 28 - ig írásban értesíti a szülőket.

 

2022. március 28.                                                                    Ceglédbercel Község Önkormányzata