Hírek

Elérhetőségek

Lakossági tájékoztató ( Kedvezményes gázár igénybevétele több rendeltetési egységgel rendelkező ingatlanok esetében)

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Közlöny 146. számában megjelent a 345/2022. (IX.9.) Korm. rendelet, amely 2022. szeptember 10-től a jegyzők hatáskörébe rendeli a hatósági bizonyítvány kiállítását az egy ingatlanon lévő lakások (ún. lakás rendeltetési egységek) számáról ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vehesse igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér-beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet értelmében a hatósági bizonyítvány kiállításának együttes feltételei:

  • kérelem benyújtása,
  • a kérelmezett ingatlan nem minősül társasháznak, lakásszövetkezetnek
  • a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

A hatósági bizonyítvány abban az esetben állítható ki, ha a lakások megfelelnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 105. §-ában foglaltaknak.

OTÉK 105.§

 (1)  A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező, stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyzó, WC), közlekedőhelyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszertárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló      berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

OTÉK 1. melléklet: Fogalom-meghatározások:

** 95. Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

A kérelem benyújtása történhet személyesen a hivatal ügyfélfogadási idejében, (Hétfő:10.00-17.00, Szerda:08.00.-15.00.,Péntek: 08.00-12.00.) a Ceglédberceli Polgármesteri Hivatalban, postai úton (2737 Ceglédbercel Pesti út 61.) vagy elektronikusan - ügyfélkapun keresztül.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon, amely a Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal titkárságán és Ceglédbercel község hivatalos honlapján – cegledbercel.asp.lgov.hu – elérhető, kérjük benyújtani.

Az eljárási határidő a kérelem beérkezésétől számított 8 nap.

A hatósági bizonyítványt kiállító hatóság helyszíni szemlét tart.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó, tehát a kérelmező nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére – büntetőjogi és kártérítési  felelőssége- vállalásával.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

A Rendelet rendelkezik továbbá arról is, hogy amennyiben az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Ha az eljáró hatóság nem folytat le a megkeresésre ellenőrzést, vagy annak az eredményével a szolgáltató nem ért egyet, akkor a felügyeleti szervhez fordulhat. Felügyeleti szervként a Rendelet az építésügyi hatóságot jelöli ki.

 

Amennyiben ez az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron számolják el a fogyasztóval.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatósági bizonyítvány kizárólag a kedvezményes gázár igénybevételéhez használható fel, nem alkalmas ingatlan-nyilvántartási eljárásokban rendeltetési egység számának igazolására!

Kérjük lakosainkat, hogy mielőtt benyújtják kérelmeiket vizsgálják meg, hogy érintett lakásaik megfelelnek-e az OTÉK 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 105.§-ában foglaltaknak.

 

                                                                                   Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal

 

 

Csatolmány(ok):