Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény bírósági ülnökök jelöléséről

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.

A Köztársasági Elnök 39/2023. (III. 6.) KE határozatával a bírósági ülnökök választását 2023. március 7. és 2023. április 30. közé eső időtartamra tűzte ki. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

A Bjt. 212. § (1) bekezdése alapján az ülnöknek az a 30. évét betöltött – a Bjt. 220. § (1) bekezdés d) pontjára is figyelemmel a megbízatás időtartama alatt a 70. évét be nem töltő – magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. A (3) bekezdés értelmében az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

A megválasztandó ülnökök számát a 24. SZ/2023. (II.15.) OBHE határozat állapította meg, mely szerint
- a Ceglédi Járásbíróságra:

  • 3 fő Bjt 213. § (2) bekezdés szerinti ülnök: pedagógus, pszichológus, család- gyermek és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében dolgozó személy),

a Budapest Környéki Törvényszékre:

  • 12 fő Bjt 213. § (2) bekezdés szerinti - pedagógus, pszichológus, család- gyermek és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében dolgozó személy – ülnök;
  • 22 fő Bjt 213. § (4) szerinti munkajogi perekben eljáró ülnök megválasztása szükséges.

A Bjt. 213. §
„….
(2) A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság
a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek,
..
(4) A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A Bjt. 214. §
„(1) A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A nyilatkozat a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását tartalmazza.
(2) A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselőtestület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.”

A jelölt a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, és azt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylés menetéről tájékozódhat a http://www.nyilvantarto.hu/hu/erkolcsi_heb felületen.

A Bjt. 214. § (5) bekezdése értelmében egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

A Bjt. 215. § (1) bekezdése alapján a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, a törvényszék ülnökeit a vármegyei önkormányzat képviselő-testülete választják meg.

A Ceglédi Járásbíróság ülnökeinek megválasztására Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. április 20-án tartandó ülésén kerül sor.

A jelöléssel kapcsolatos további információk kérhetőek a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési Irodáján személyesen vagy telefonon. (Cegléd, Kossuth tér 1. I./105. tel: 53/511-409).

A jelöléshez szükséges kitöltött nyomtatványokat és a büntetlen előéletet, illetve a közügyektől való eltiltás nemlegességét igazoló hatósági bizonyítványt legkésőbb 2023. március 31-én 12.00 óráig a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési Irodáján személyesen (Cegléd, Kossuth tér 1. I./105) lehet benyújtani.

A jelöléshez szükséges nyomtatványok letölthetőek Cegléd város, valamint Ceglédbercel község honlapjáról.

Nagy Károlyné
jegyző