Hírek

Elérhetőségek

Fehívás AMK igazgató beosztás ellátására

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ
ÁMK igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2018. július 25. - 2023. július 24.-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 103.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ magasabb vezetői feladatok ellátása (igazgató). Az intézmény szakmai és gazdasági munkájának irányítása, szervezése, ellenőrzése az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2016. (VIII.30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vállalása.
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • Az általános művelődési központban, mint többcélú intézményben az alapító okirat szerint ellátott feladat magasabb vezetői megbízásához szükséges végzettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vezetői gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Általános művelődési központban szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Pályázó szakmai önéletrajza
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelések
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata
 • Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok
 • Nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagát az illetékes bizottságok, testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. július 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Török József polgármester nyújt, a 06-53/578-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Ceglédbercel címére történő megküldésével (2737 Ceglédbercel, Pesti út 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/59/2018 , valamint a beosztás megnevezését: ÁMK igazgató. Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Ceglédbercel címére történő megküldésével (2737 Ceglédbercel, Pesti út 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/59/2018, valamint a munkakör megnevezését: ÁMK igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Székhelyén - 2018. június 5.
 • Ceglédberceli Híradó - 2018. június 8.
 • Ceglédbercel Község Önkormányzat Székhelyén - 2018. június 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.