Hírek

Elérhetőségek

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa pályázatot hirdet(gazdasági vezető)

a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjólét Központ (2700 Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky út 1.) gazdasági vezetői munkakör betöltésére.

1.  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

2.  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

3.  A közalkalmazott által betöltendő munkakör: gazdasági vezető

4.  A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, öt évre szól, 2015. december 29. napjától 2020. december 29. napjáig.

5.  A munkavégzés helye: 2700 Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky út 1.

6.  A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja a költségvetési szervnél a jogszabályokban meghatározott gazdasági vezetői feladatokat. Az intézmény pénzügyi-számviteli, gazdasági tevékenységének szervezése, irányítása ellenőrzése. A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása. Költségvetés, költségvetési beszámolók készítése, évközi adatszolgáltatások. Az intézményi gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladat ellátás megvalósításának folyamatos ellenőrzése.

7.  Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései az irányadók.

8.  Pályázati feltételek:

8.1. a Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,

8.2. felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett

a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy

b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség.

8.3. a pályázónak szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

8.4. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

8.5. büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

9.   A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:

9.1.    részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázati feltételekben meglévő előírások igazolását, tartalmaz lakcímet, telefonszámot, e-mail elérhetőséget;

9.2.    iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i);

9.3.    szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

9.4.    szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás;

9.5.    három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt,

9.6.    a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

9.7.    a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik;

9.8.    a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt társulási tanácsi ülés tartására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján;

9.9.    a pályázó nyilatkozata, hogy a vezetővé történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz.

10. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mikulásiné Oláh Ágnes intézményvezető nyújt, a 06/53/311-180-es telefonszámon vagy a mikulasine@ckszsz.hu e-mail címen.

11.  A pályázatok benyújtásának módja:

11.1   Postai úton, két példányban (1 eredeti, 1 másolati példány - kötés nélkül) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke részére történő megküldésével (2700 Cegléd Kossuth tér 1.) a borítékon feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ....../2015 és a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

11.2   elektronikusan, az eredeti példánnyal megegyező tartalommal a polgarmester@cegledph.hu email címre.

12.  A pályázat elbírálásának módja, rendje:

12.1   A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkező eseti bizottság véleményezi,

12.2   a pályázókat a társulás eseti bizottsága meghallgatja,

12.3   a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt a megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

13.  A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30. (a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának novemberi ülése)

14.  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

14.1   A KÖZIGÁLLÁS-on publikálási időpontja: 2015. szeptember 14.

14.2   www.ctkt.hu és www.cegled.hu – 2015. szeptember14.

14.3   a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társult önkormányzatainak székhelyén a helyben szokásos módon – 2015. szeptember 14.