Hírek

Elérhetőségek

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Kultúrház és Könyvtára (Intézményegység vezető) pályázati kiírás

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Kultúrház és Könyvtára

Intézményegység vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2020. július 1 -től 2025. június 30 -ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 96.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézményegység vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, a 150/ 1992.(XI.20) Kormányrendelet 6/A. § (1), vagy a 6/B. § (1) bekezdéseiben előírt végzettség és szakképesítés;,
•         Közművelődés területén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         A 150/ 1992.(XI.20) Kormányrendelet 6/G § (2) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről,
•         Kiemelkedő közművelődési tevékenység,
•         Büntetlen előélet,
•         Magyar állampolgárság,
•         Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe nevezhető ki.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Konferencia és fesztivál szervezésben való jártasság, illetve gyakorlat , Államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány ,
•         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         Szakmai önéletrajz, (a pályázó pontos személyi és eddigi munkahelyei illetve munkakörei napra pontos adataival)
•         A megbízás időtartamára vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzések és az intézmény vezetésére vonatkozó program;
•         Képesítést, illetőleg végzettséget igazoló okiratok másolata,
•         Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat,
•         A szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata,
•         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•         Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban részt vevő személyek megismerik;
•         Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a nyílt ülés tárgyalásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horsik Zsuzsanna CÁMK Igazgató nyújt, a 06 -70/934-4478 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (2737 Ceglédbercel, Pesti út 103. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 139/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményegység vezető.

•         Személyesen: , Pest megye, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 103.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a kinevezése, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatit érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a fenti szakbizottság véleményét mérlegelve CÁMK Igazgató-tanács dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         cegledbercel.hu - 2020. május 22.
•         Ceglédberceli Híradó
•         Közigállás - 2020. május 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cegledbercel.hu honlapon szerezhet.