Hírek

Elérhetőségek

Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Humánszolgáltató Társulás

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezető megbízás határozott időre, 2016. 01. 01 – 2021. 12. 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye 2730. Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felelős a vonatkozó jogszabályokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott vezetői feladatok ellátásáért, az intézmény törvényes működéséért, gazdálkodásáért, színvonalas szakmai munkájáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében és/vagy az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletében az intézményvezető részére előírt szakképesítés,
  • legalább 5 év szakmai gyakorlat
  • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló részletes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázati eljárással összefüggésben a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról nyilatkozat, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.12.07.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas László a társulás elnöke nyújt a 53 570- 053-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton a pályázatnak a Humánszolgáltató Társulás címére történő megküldésével ( 2730. Albertirsa, Irsay K. u. 2.) kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-6510/2015. valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető)
  • Személyesen: Fazekas László társulás elnöke, Pest megye, Albertirsa, Irsay K. u. 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidejét követően, a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat, a pályázat kiírója által létrehozott legalább háromtagú, szakértelemmel rendelkező bizottság személyesen meghallgatja és véleményezi. A bizottság által írásba foglalt véleményt mérlegelve a Társulási Tanács dönt az intézményvezető személyéről. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015.12.31

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • a Humánszolgáltató Társulás társult önkormányzatainak székhelyén a helyben szokásos módon
  • Albertirsa Város honlapja - 2015. november 6.
  • www.facebook.com - 2015. november 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.albertirsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.