Hírek

Elérhetőségek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 2024.

Ceglédbercel Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendeletében rögzítette, hogy fontos feladatának tekinti, a helyi civil szervezetek, magánszemélyek önálló kezdeményezéseinek pályázati úton történő támogatását, rendelkezésre álló forrásaik kiegészítését, az önként vállalt, közösségformáló és –megtartó programok, rendezvények megvalósításának hatékonyabbá tételét.

A támogatásokat pályázat útján lehet elnyerni. A pályázat benyújtása nem biztosítja automatikusan az igényelt támogatást, a pályázatok elbírálásáról és az esetleges támogatásról a Bírálóbizottság zárt ülés keretében dönt, melynek eredményéről a pályázót értesíti. 

Pályázati célok: (A pályázóknak törekedni kell Ceglédbercel kulturális és szellemi értékének gyarapítására.)

 • Kulturális és művészeti program, rendezvény (vagy ezek sorozatának) megvalósítása, illetve ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése.

 • Nemzetiségi kulturális és hagyományőrző program, rendezvény (vagy ezek sorozatának) megvalósítása, illetve ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése.

 • Sportesemény, sportvetélkedő (vagy ezek sorozatának) megvalósítása, illetve ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése.

 • Nemzetiségi értékek megőrzése, népszerűsítése érdekében kiadvány létrehozása, megjelentetése.

A pályázati célok meghatározásakor, illetve a pályázati program részletes kidolgozásakor törekedni kell a támogató azon igényére, hogy az évente megrendezésre kerülő programok, rendezvények megújuljanak.

A pályázati program megvalósítási helyszíne és időpontja:

Pályázatot beadni a Ceglédbercel község területén 2024. május 1. és 2024. december 15. között megvalósuló programokra lehet.

Az elnyerhető támogatás legmagasabb összege:

 • civil szervezetek esetén           120.000 ,- Ft, de legfeljebb az összköltség 50 %-a

 • magánszemélyek esetén          120.000 ,- Ft, de legfeljebb az összköltség 50%-a

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázatok:

 • amelyek a pályázati cél megvalósításához 50%-ot meghaladó saját forrással rendelkeznek,

 • amelyek térítésmentes programok megvalósítását tűzik ki célul (a pályázót bevételhez nem juttatják), 

 • amelyek látogatottsága várhatóan magas létszámú lesz

 • amelyek megvalósítási ideje hosszabb (többnapos rendezvény, rendezvénysorozat)

 • melyek csatlakoznak az adott naptári évben az önkormányzat által meghirdetett rendezvényekhez

 • amelyek a tárgyévben kerek évfordulóhoz kapcsolódnak 

  • papír alapon, 1 eredeti példányban, zárt borítékban

 

Nem jogosult támogatásra az a pályázó, aki az előző támogatással a megadott határidőig nem számolt el. 

Egy rendezvényre vagy rendezvénysorozatra csak egy pályázat nyújtható be.

A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek 50%-a a támogatási szerződést követő 30 napon belül, a fennmaradó 50%-a a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása és a Bírálóbizottság által történő elfogadása után kerül átutalásra.

A keretre pályázatot nyújthatnak be:

 • Ceglédberceli székhelyű társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek

 • Ceglédbercelen állandó lakcímmel bejelentett magánszemélyek

Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be, több pályázat beadása esetén a pályázó minden pályázata érvénytelennek minősül.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázati dokumentációt 1 eredeti példányban személyesen, zárt borítékban, vagy elektronikusan kell leadni, „2024. évi önkormányzati pályázat” megjelöléssel:

papír alapon: Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal 2737 Ceglédbercel, Pesti út. 61.

elektronikusan: info@cegledbercel.hu

A pályázat leadásának határideje: 2024. április 19. 12:00 óráig.

A pályázat beadása után a pályázat kiírója egyszeri hiánypótlás lehetőségét biztosítja. A pályázónak a hiánypótlást az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül teljesítenie kell.

A pályázati dokumentáció formai követelményei:

A pályázati dokumentáció benyújtása papír alapon vagy elektronikusan történik, a pályázati adatlap kitöltésével, a tartalmi követelményekben előírt kötelező mellékletek csatolásával. A pályázati anyagot címlappal, tartalomjegyzékkel és folyamatos oldalszámozással kell ellátni, egységes szerkezetbe fűzve! 

A formai követelményeket nem teljesítő pályázati anyag érvénytelennek minősül.

A pályázati dokumentáció tartalmi követelményei:

A pályázati dokumentációnak kötelezően tartalmaznia kell a helyesen kitöltött pályázati adatlapot, illetve az alább felsorolt mellékleteket:

A pályázó eddigi tevékenységének bemutatása:

 • pályázó tevékenységi körének, működésének bemutatása

 • megvalósított programok, rendezvények

 • kiadványok megjelentetése

A tervezett program, tevékenység részletes bemutatása:

 • helyszín és időpont megadása, részletes programterv

 • résztvevők (fellépők, művészek, sportolók) felsorolása, várható létszáma 

 • a program várható jövőbeni hatásai

A tervezett program, tevékenység részletes költségvetése:

 • várható költségek részletes kalkulációja (egységárak, összesítések)

 • várható bevételek kalkulációja

 • Igazolás a program megvalósítási helyszínének rendelkezésre állásáról

A beérkezett pályázatok elbírálásának módja és határideje:

A beérkezett pályázatok elbírálásáról és az esetleges támogatásról a Bírálóbizottság zárt ülés keretében dönt a pályázat beadási határidejét követő 30 napon belül, melynek eredményéről a pályázót értesíti.

A támogatási szerződés megkötése:

A nyertes pályázókkal Ceglédbercel Község Önkormányzata támogatási szerződést köt az elbírálást követően.

A megvalósított program nyilvánosságának biztosítása:

A megvalósítást megelőzően biztosítani kell a pályázati program nyilvánosságát, hogy minél szélesebb körben ismert és látogatott legyen. Ehhez a Ceglédberceli Híradó és a Ceglédbercel applikáció biztosít megjelenési lehetőséget. A programot a megvalósítást megelőzően legalább 1 alkalommal meg kell hirdetni.

A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása és elfogadása:

A pályázó a pályázati program megvalósulását követően elkészíti a program szakmai és pénzügyi beszámolóját, melyet 

 • elektronikusan

eljuttat a program befejezési időpontját követő 30 napon belül az alábbi címre:

papír alapon:             Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal
2737 Ceglédbercel, Pesti út. 61.

elektronikusan:          info@cegledbercel.hu

A szakmai és pénzügyi beszámoló formai és tartalmi követelményei:

A szakmai és pénzügyi beszámolót címlappal, tartalomjegyzékkel és folyamatos oldalszámozással kell ellátni, egységes szerkezetbe fűzve (nem tűzőkapoccsal összetűzve).

A szakmai beszámoló tartalmazza:

 • a program helyszínét, időpontját, időtartamát,

 • a résztvevők (fellépők, művészek, sportolók) felsorolását és létszámát,

 • a közönség létszámát,

 • a meghívott díszvendégek, szervezetek, az együttműködő partnerek, illetve a megjelent média felsorolását,

 • a program megvalósítását támogatók (pályázati kiíró, szervezet, cég, magánszemély) felsorolását,

 • a program nyilvánosságát biztosító média-megjelenések felsorolását,

 • a program értékelését, utóéletét, előremutató hatásait.

A pénzügyi beszámoló tartalmazza:

 • pályázati elszámoló lapot, 

 • a pályázati elszámoló lapon szereplő bizonylatok hitelesített másolatait,

 • a minimum 50% önrész felhasználását igazoló számlák, bizonylatok hitelesített másolatát. 

A Pályázati Bíráló Bizottság a pályázó vagy hozzátartozója vállalkozásától származó számlát/számlákat az elszámolás során nem fogad el. 

Az elszámoláshoz leadott számlák megnevezésében fel kell tüntetni a támogatott rendezvény dátumát, címét.

Amennyiben a megvalósítás az eredeti pályázati programtól, illetve költségvetésétől lényegesen eltér, azt a beszámolóban indokolni kell. Ha a pályázó más forrásból is kapott támogatást a megvalósításhoz, annak tényét és összegét a beszámolóban közölni kell. Felsoroltak elmulasztása esetén a Bírálóbizottság elutasíthatja a beszámoló elfogadását, illetve dönthet a támogatás visszafizetéséről.

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap letölthető a https://cegledbercel.asp.lgov.hu/  honlapról, a Ceglédbercel Applikációról valamint átvehető a Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal Titkárságán (2737 Ceglédbercel, Pesti út. 61.).

Csatolmány(ok):