Hírek

Elérhetőségek

Óvodai - Bölcsődei beiratkozás 2019/2020

Hirdetmény

A 2019/2020-as  nevelési év óvodai, bölcsődei beiratkozás rendjéről

 

Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1) és (1a) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Ceglédbercel Község Önkormányzata a Ceglédberceli ÁMK Napsugár Tagóvodájában és Alma Bölcsődéjében a 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan történő beiratkozásról az alábbi közleményt teszi közzé:

A 2019/2020-as nevelési és gondozási évre történő beiratkozásra és a nemzetiségi nevelés igénybevételére az alábbi időpontokban kerül sor:

 

Helye

Ideje

Beiratkozás a 2019/2020-as óvodai nevelési évre és bölcsődei gondozási évre

Igénybejelentés a nemzetiségi nevelésben való részvételre

Ceglédberceli ÁMK Napsugár Tagóvodája és Alma Bölcsődéje

Ceglédbercel, Pesti út 103.

Tel:53/378-296

2019.április.29. (hétfő)                                                                                                                                                                                                                       

07.30-18.00.  

 

2019. április. 30. (kedd)

07.30-18.00.

E napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. augusztus 31-e után töltik be a harmadik életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Felvételi körzet: Ceglédbercel község közigazgatási területe

(szabad férőhely esetén más településekről is tudunk gyermekeket fogadni óvodánkba)

20/2012 EMMI rendelet 20§.(2) A szülő… az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
  • a gyermek nevére kiállított (érvényes személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) lakcímkártya és TAJ kártya;
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetén Szakértői Bizottság szakértői véleménye;
  • a térítésmentes étkezésre jogosító dokumentumok: ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy fogyatékos, családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság;
  • hátrányos helyzetű,- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén, az ezt igazoló dokumentumok (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat);
  • amennyiben a gyermek nem Magyarországon született, magyar állampolgárságát és/vagy itt tartózkodását, valamint óvodai ellátását lehetővé tevő iratok (anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ kártya, szülő tartózkodási engedélye, munkavállalási engedélye).

Az óvodába jelentkezéshez a szülő/törvényes képviselő személyes megjelenése szükséges. A beíratásra kérjük, vigye magával gyermekét! Az intézmény az óvodai és bölcsődei felvételről legkésőbb 2019. június 4 - ig írásban értesíti a szülőket.

 

2019. március 25.                                                                    Ceglédbercel Község Önkormányzata

Csatolmány(ok):