Hírek

Elérhetőségek

Felhívás a Ceglédberceli ÁMK Napsugár Tagóvodájában és Alma Bölcsődéjébe történő beíratásra

Felhívás A Ceglédberceli ÁMK Napsugár Tagóvodájába és Alma bölcsődéjébe történő beíratásra

 

Tudnivalók a beiratkozásról

 

Értesítjük a szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési és gondozási évre történő beiratkozásra  és a  nemzetiségi nevelés igénybevételére az alábbi időpontokban kerül sor:

 

 

 

Helye

Ideje

Beiratkozás a 2018/2019-es óvodai nevelési évre és bölcsődei gondozási évre

Igénybejelentés a nemzetiségi nevelésben való részvételre

Napsugár Óvoda

Ceglédbercel, Pesti út 103.

Tel:53/378-296

2018.április.23.(hétfő)                                                             

07.30-18.00.  

 

2018. április.24.

(kedd)

07.30-16.00.

Felvételi körzet: Ceglédbercel község közigazgatási területe

(szabad férőhely esetén más településekről is tudunk gyermekeket fogadni óvodánkba)

20/2012 EMMI rendelet 20§.(2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a pontos lakcímet igazoló lakcímkártya
 • A gyermek TAJ kártyája
 • Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Szakértői Bizottság véleménye
   

Az intézmény az óvodai és bölcsődei felvételről legkésőbb 2018. június 15-ig írásban értesíti a szülőket. Kérjük, hogy a beiratkozásra a gyermekükkel együtt érkezzenek!

Ismertető a CÁMK Napsugár Óvoda nevelési feladatairól
 
A Ceglédberceli ÁMK Napsugár Óvoda vezetősége és nevelő testülete a lehetőségeihez mérten szeretne megfelelni a szülők elvárásainak. Igyekszünk, hogy községünk óvodája az Önök gyermekének sokoldalú nevelést biztosítson.
 
Az óvodai nevelés célja az, hogy az óvodások harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítse. Figyelembe kell venni az életkori és egyéni sajátosságokat, az eltérő fejlődési ütemet.
 
Az óvodai nevelés feladata különösen:
 

 • az egészséges életmód kialakítása,
 • az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása,
 • az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása,
 • a személyiség formálása,
 • a képességek (figyelem, mozgás, kézügyesség, tájékozódás, stb.) fejlesztése,
 • a hagyományok ápolása ( német nemzetiségi és magyar)
 • a kommunikáció különböző formáinak alakítása,
 • az anyanyelv fejlesztése.

 

Az országos alapprogramra épülve a Ceglédberceli ÁMK Napsugár Óvodája ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését is. Ez az ellátás a szakértői bizottság véleményén alapul.

 

A Napsugár Óvodában folyó nevelés helyi sajátosságai:

 

 • 20 hetes kortól 3 éves korig az óvodában bölcsődei csoport is működik a szociális ellátás szabályai szerint, Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beiratkozásra más időpont nem áll rendelkezésére! A más időpontban beadott kérelmeket csak üres férőhely esetén tudjuk figyelembe venni.
 • az óvodai nevelés vegyes életkorú csoportokban történik,
 • a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését az intézmény saját gyógypedagógusa végzi,
 • kétnyelvű német nemzetiségi nevelést biztosítunk.
 • A községben élő német nemzetiségű lakosság természetes igénye, hogy állampolgári jogként a gyermekét anyanyelvén neveljék. Ezért az óvodában erre lehetőséget teremtettünk. 

Igénybejelentés a nemzetiségi nevelésben való részvételre

 

A nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételt a szülőnek külön írásban kell kérni a fenntartó önkormányzattól. A feladatellátásra köteles helyi önkormányzatnak, állami szervnek meg kell szerveznie a nemzetiségi óvodai nevelést, továbbá a nemzetiségi iskolai nevelést és oktatást, ha ezt ugyanahhoz a nemzetiséghez tartozó 8 tanuló szülője kérte, és az óvodai csoport, iskolai osztály a közoktatási törvény rendelkezései alapján megszervezhető. Ha a tanulólétszám nem teszi lehetővé a nemzetiségi oktatás egy településen belüli megszervezését, az érintett országos önkormányzat kezdeményezésére a megyei (fővárosi) önkormányzat megteremti a kiegészítő kisebbségi oktatás feltételeit.  (Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 160. § (4))

A nemzetiségi óvodai nevelés iránti igénybejelentést a szülő (gondviselő) vagy a meghatalmazottja személyesen, írásban a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvodájában (Ceglédbercel, Pesti út 103.) teheti meg, az ott biztosított nyomtatványon. Az igénybejelentő nyomtatvány formáját és tartalmát a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 

 

A nyilatkozattételhez kérelmező személyi igazolványa szükséges.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelem beadására más időpont nem áll rendelkezésére! A más időpontban beadott kérelmeket csak üres férőhely esetén tudjuk figyelembe venni.

 

 

A német nemzetiségi óvodai nevelés jellemzője:

„2. A nemzetiségi nevelés célja és feladata, hogy

- biztosítson anyanyelvi környezetet a gyermekek számára;

- ápolja és fejlessze a nemzetiségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokat és szokásokat;

- készítse fel a gyermeket a nemzetiségi nyelviskolai tanulására;

- segítse a nemzetiségi identitástudat kialakulását és fejlesztését.

3. A nemzetiségi nevelést folytató óvodában törekedni kell arra, hogy a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése mellett - figyelembe véve a gyermek nyelvismeretét - minél teljesebbé váljon a nemzetiség nyelvén folyó kommunikáció. Az óvodapedagógus a rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetekkel biztosítja az utánzáson alapuló nyelvelsajátítást.

4. A nemzetiségi kultúrkincsből és az anyanemzet kultúrájából (irodalom, zene, népi játék) tudatosan felépített tematika segítségével változatos módon szervezi meg a nyelvelsajátítást. A kialakult nyelvi szituációk függvényében, a természetes nyelvtanulási eljárásnak megfelelően rugalmasan alakítja csoportjainak heti- és napirendjét.”

(17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 3. sz. melléklet II. rész)

 

 

                                                                             

 

Ceglédbercel Község Önkormányzata