Hírek

Elérhetőségek

2021. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Ceglédbercel Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletében rögzítette, hogy fontos feladatának tekinti, a helyi civil szervezetek, magánszemélyek önálló kezdeményezéseinek pályázati úton történő támogatását, rendelkezésre álló forrásaik kiegészítését, az önként vállalt, közösségformáló és –megtartó programok, rendezvények megvalósításának hatékonyabbá tételét.

A támogatásokat pályázat útján lehet elnyerni. A pályázat benyújtása nem biztosítja automatikusan az igényelt támogatást, a pályázatok elbírálásáról és az esetleges támogatásról a Bírálóbizottság zárt ülés keretében dönt, melynek eredményéről a pályázót értesíti.

Pályázati célok: (A pályázóknak törekedni kell Ceglédbercel kulturális és szellemi értékének gyarapítására.)

 • Kulturális és művészeti program, rendezvény (vagy ezek sorozatának) megvalósítása, illetve ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése.
 • Nemzetiségi kulturális és hagyományőrző program, rendezvény (vagy ezek sorozatának) megvalósítása, illetve ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése.
 • Sportesemény, sportvetélkedő (vagy ezek sorozatának) megvalósítása, illetve ehhez kapcsolódó kiadvány létrehozása, megjelentetése.
 • Nemzetiségi értékek megőrzése, népszerűsítése érdekében kiadvány létrehozása, megjelentetése.

A pályázati célok meghatározásakor, illetve a pályázati program részletes kidolgozásakor törekedni kell a támogató azon igényére, hogy az évente megrendezésre kerülő programok, rendezvények megújuljanak.

A pályázati program megvalósítási helyszíne és időpontja:

Pályázatot beadni a Ceglédbercel község területén 2021. június 1. és 2021. november 30. között megvalósuló programokra lehet.

Az elnyerhető támogatás legmagasabb összege:

 • civil szervezetek esetén 80.000,- Ft, de legfeljebb az összköltség 50 %-a
 • magánszemélyek esetén 60.000,- Ft, de legfeljebb az összköltség 50%-a

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázatok:

 • amelyek a pályázati cél megvalósításához 50 %-ot meghaladó saját forrással is rendelkeznek,
 • melyek csatlakoznak az adott naptári évben az önkormányzat által meghirdetett rendezvényekhez. (2021. évben az alábbiak)

 

  • Szabó Pál sportnapok
  • Ceglédberceli hajtás
  • Születés hete
  • Gyereknap
  • Szent István napi „IZÉ”
  • Szüreti felvonulás
  • Falunapi megemlékezés
  • Advent december 1-24.
  • Mindenki Karácsonya

 

 • amelyek a tárgyévben kerek évfordulóhoz kapcsolódnak

 

Nem jogosult támogatásra az a pályázó, aki az előző támogatással a megadott határidőig nem számolt el.

A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek 50%-a a támogatási szerződést követő 30 napon belül, a fennmaradó 50%-a a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása és a Bírálóbizottság által történő elfogadása után kerül átutalásra.

A keretre pályázatot nyújthatnak be:

 • Ceglédbercel székhelyű társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek
 • Ceglédbercelen állandó lakcímmel bejelentett magánszemélyek

Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be, több pályázat beadása esetén a pályázó minden pályázata érvénytelennek minősül.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázati dokumentációt 1 eredeti példányban személyesen, zárt borítékban, vagy elektronikusan kell leadni, „2021. évi önkormányzati pályázat” megjelöléssel:

papír alapon: Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal 2737 Ceglédbercel, Pesti út. 61.

elektronikusan: info@cegledbercel.hu

A pályázat leadásának határideje: 2021. április 16. 12:00 óráig.

A pályázat beadása után a pályázat kiírója egyszeri hiánypótlás lehetőségét biztosítja!

A pályázati dokumentáció formai követelményei:

A pályázati dokumentáció benyújtása papír alapon vagy elektronikusan történik, a pályázati adatlap kitöltésével, a tartalmi követelményekben előírt kötelező mellékletek csatolásával. Papíralapú benyújtás esetén a pályázati anyagot címlappal, tartalomjegyzékkel és folyamatos oldalszámozással kell ellátni, egységes szerkezetbe fűzve!

A formai követelményeket nem teljesítő pályázati anyag érvénytelennek minősül.

A pályázati dokumentáció tartalmi követelményei:

A pályázati dokumentációnak kötelezően tartalmaznia kell a helyesen kitöltött pályázati adatlapot, illetve az alább felsorolt mellékleteket:

A pályázó eddigi tevékenységének bemutatása:

 • pályázó tevékenységi körének, működésének bemutatása
 • megvalósított programok, rendezvények
 • kiadványok megjelentetése

A tervezett program, tevékenység részletes bemutatása:

 • helyszín és időpont megadása, részletes programterv
 • résztvevők (fellépők, művészek, sportolók) felsorolása, várható létszáma
 • a program várható jövőbeni hatásai

A tervezett program, tevékenység részletes költségvetése:

 • várható költségek részletes kalkulációja (egységárak, összesítések)
 • Igazolás a program megvalósítási helyszínének rendelkezésre állásáról

A beérkezett pályázatok elbírálásának módja és határideje:

A beérkezett pályázatok elbírálásáról és az esetleges támogatásról a Bírálóbizottság zárt ülés keretében dönt a pályázat beadási határidejét követő 30 napon belül, melynek eredményéről a pályázót értesíti.

A támogatási szerződés megkötése:

A nyertes pályázókkal Ceglédbercel Község Önkormányzata támogatási szerződést köt az elbírálást követően.

A megvalósított program nyilvánosságának biztosítása:

A megvalósítást megelőzően biztosítani kell a pályázati program nyilvánosságát, hogy minél szélesebb körben ismert és látogatott legyen. Ehhez a Ceglédberceli Híradó, Ceglédbercel applikáció, valamint a Ceglédbercel községi honlap biztosít megjelenési lehetőséget. A programot a megvalósítást megelőzően legalább 1 alkalommal meg kell hirdetni.

A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása és elfogadása:

A pályázó a pályázati program megvalósulását követően elkészíti a program szakmai és pénzügyi beszámolóját, melyet

  • papír alapon, 1 eredeti példányban, zárt borítékban vagy
  • elektronikusan

eljuttat a program befejezési időpontját követő 30 napon belül az alábbi címre:

papír alapon:               Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal
2737 Ceglédbercel, Pesti út. 61.

elektronikusan:           info@cegledbercel.hu

A szakmai és pénzügyi beszámoló formai és tartalmi követelményei:

A szakmai és pénzügyi beszámolót minden esetben címlappal, tartalomjegyzékkel és papíralapú benyújtás esetén folyamatos oldalszámozással kell ellátni, egységes szerkezetbe fűzve (nem tűzőkapoccsal összetűzve).

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • a program helyszínét, időpontját, időtartamát,
 • a résztvevők (fellépők, művészek, sportolók) felsorolását és létszámát,
 • a közönség létszámát,
 • a meghívott díszvendégek, szervezetek, az együttműködő partnerek, illetve a megjelent média felsorolását,
 • a program megvalósítását támogatók (pályázati kiíró, szervezet, cég, magánszemély) felsorolását,
 • a program nyilvánosságát biztosító média-megjelenések felsorolását,
 • a program értékelését, utóéletét, előremutató hatásait.

A pénzügyi beszámoló tartalmazza:

 • pályázati elszámoló lapot, 
 • a pályázati elszámoló lapon szereplő bizonylatok hitelesített másolatait.

Amennyiben a megvalósítás az eredeti pályázati programtól, illetve költségvetésétől lényegesen eltértek, azt a beszámolóban indokolni kell. Ha a pályázó más forrásból is kapott támogatást a megvalósításhoz, annak tényét és összegét a beszámolóban közölni kell. Felsoroltak elmulasztása esetén a Bírálóbizottság elutasíthatja a beszámoló elfogadását, illetve dönthet a támogatás visszafizetéséről.

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap letölthető a https://cegledbercel.asp.lgov.hu/ honlapról, a Ceglédbercel Applikációról, valamint átvehető Ceglédbercel Község Önkormányzatának Hivatali Titkárságán (2737 Ceglédbercel, Pesti út. 61.).

Csatolmány(ok):